Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden webwinkel

1. Toepasselijkheid

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Zoetjes: 3 up a tree BVBA, met zetel te Kaaitvaartstraat 9, 1760 Roosdaal - België en ingeschreven met ondernemingsnummer 0820.980.977

Koper: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Zoetjes in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

'Producten': het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten.

Door het plaatsen van een bestelling op de website zoetjes.be aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.

Zoetjes behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

2. Informatie en verkoopsovereenkomst

Zoetjes besteedt veel aandacht aan het verschaffen van informatie over producten, dit door middel van productbeschrijvingen, weergeven van ingrediënten (gebaseerd op de informatie die doorgegeven wordt door producenten en leveranciers), fotomateriaal. Bepaalde karakteristieken van een product (kleur, formaat, ...) kunnen bij levering verschillen van de foto’s op de website. Zoetjes en Koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. De verkoopsovereenkomst komt tot stand tussen Zoetjes en de meerderjarige opdrachtgever, op het ogenblik van de orderbevestiging op het scherm en/of via email. Eenieder die een bestelling plaatst bij Zoetjes, verklaart zich akkoord met deze verkoopsvoorwaarden.

3. Prijzen

Alle prijzen op de website zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere taksen. We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling.Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. De Koper is de  prijs verschuldigd die Zoetjes in de orderbevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Zoetjes worden gecorrigeerd. Leveringskosten worden duidelijk aan de Koper medegedeeld. 

4. Betaling

Bestellingen die via de website worden geplaatst, kunnen betaald worden via kredietkaart, Paypal, overschrijving vooraf of Bancontact. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart (zelfstandig of via PayPal) wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Zoetjes is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

5. Levering

Bestellingen worden zo snel mogelijk geleverd via Bpost. Mocht een bepaald produkt niet in voorraad zijn, dan brengt Zoetjes Koper daarvan op de hoogte binnen een termijn van maximaal vijf werkdagen. Koper kan op dat moment beslissen de bestelling kosteloos te annuleren. De overschrijving van de leveringstermijn brengt Zoetjes niet in verzuim en geeft Koper geen recht op schadevergoeding.

Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending. Zoetjes is als verkoper verantwoordelijk voor de levering van de zending.

Koper verbindt zich ertoe de bestelling bij ontvangst te controleren en klachten via email te melden aan Zoetjes binnen een termijn van zeven werkdagen. 

De genoemde levertijd geldt slechts, in zoverre toegelaten door de Wet Marktpraktijken, als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de Koper.

Het leveradres wordt ingegeven door de Koper, die zich ertoe verbindt het adres correct en volledig in te vullen. Pakketten die retour naar afzender gestuurd worden, kunnen opnieuw worden verstuurd na betaling van de extra verzendkosten. Dit geldt ook wanneer de bestelling de eerste keer gratis was verzonden.

6. Aansprakelijkheid bij vertraging, verlies of transportschade

Vertragingen tijdens het transport

De door Zoetjes vooropgestelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Zoetjes kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij het transport.

Verlies

Overeenkomstig de wet "verkoop op afstand" is Zoetjes als verzender verantwoordelijk voor de zending tot op het moment van de levering. Al onze zendingen zijn door ons traceerbaar. Koper verbindt zich ertoe Zoetjes via email op de hoogte te brengen van problemen (verlies, vertraging) met de zending.

Transportschade

Koper verbindt zich ertoe de bestelling onmiddellijk na ontvangst te controleren en enige schade binnen de zeven werkdagen te melden aan Zoetjes via email, met fotomateriaal als bewijs van de schade.

7. Klachten, garantie en herroepingsrecht

Garantie: Klachten over niet conforme produkten moeten binnen een termijn van zeven werkdagen worden gemeld door Koper. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een originele factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke, maar daarom niet limitatieve, uitzonderingen op het voormelde garantiestelsel.

Herroepingsrecht: Koper heeft overeenkomstig de wet verkoop op afstand het recht een bestelling, met uitzondering van gepersonaliseerde artikelen en bederfbare voedingswaren, binnen een termijn van veertien kalenderdagen na ontvangst ervan geheel of gedeeltelijk terug te bezorgen zonder opgaaf van reden. 

Retourzendingen dienen door de Koper altijd worden aangemeld via email. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden aanvaard. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de Koper, die ook verantwoordelijk is voor de zending tot deze wordt afgeleverd in het magazijn van Zoetjes. 

Artikelen die worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals beschreven in voorgaande, worden binnen een termijn van tien werkdagen door Zoetjes terugbetaald. 

8. Overmacht

In geval van overmacht is Zoetjes niet gehouden zijn verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Zoetjes is gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van zijn wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

9. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij Zoetjes . Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.
Het gebruiken of verspreiden van beeldmateriaal (foto's van producten, winkels, ...) is niet toegestaan zonder schriftelijk toestemming.

10. Verwerken van persoonsgegevens

De door de Koper opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen et garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy statement, consulteerbaar via de Zoetjes website.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Zoetjes, of overeenkomsten die met Zoetjes gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde territoriale rechter, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Artikel 12 – Eigendomsrecht

Zoetjes blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.